Pensioenwoordenboek

AOW Franchise: dat deel van je salaris waar je geen pensioen over op kunt bouwen. Je ontvangt later immers AOW. Je AOW samen met je pensioen is later je inkomen.

Beschikbare premie regeling: dat is een pensioenregeling waarbij (vaak via een beschikbare premie staffel) het uitgangspunt is wat er per maand wordt ingelegd. Wat er op pensioendatum voor pensioen kan worden aangekocht is afhankelijk van het rendement van de inleg.

Beschikbare premiestaffel: hiermee wordt de premie van een beschikbare premieregeling bepaald. Deze is vaak leeftijdsafhankelijk.

Eigen bijdrage: Dat is jouw bijdrage aan de premie voor je pensioen. Dit kan in alle verhoudingen zijn afgesproken. Vaak kun je dit terugvinden in het pensioenreglement of startbrief.

Factor A: dit is jouw pensioenopbouw in dat jaar. Deze factor heb je ook nodig voor het berekenen van je ruimte om lijfrente premie af te trekken van je inkomstenbelasting.

Indexatie: Je pensioen volgt de ontwikkeling van de prijzen.

Kinderen: dat zijn je eigen kinderen maar ook stief-, pleeg- en geadopteerde kinderen die door jouw worden onderhouden of opgevoed.

Lifecycle: als je zelf geen verstand hebt van beleggen dan kun je dit overlaten aan de pensioenuitvoerder. Met het beleggen houden zij rekening met het doel en de nog resterende looptijd. Richting je pensioen bouwen zij het risico af.

Onbepaald partner of wezen systeem: bij deze keuze wordt ervan uitgegaan dat er altijd een partner of kinderen zijn mee verzekerd. Of ze er nu zijn of niet. Bij een bepaald partner of wezenpensioen moet de persoon zijn aangemeld anders is er geen dekking.

Opting out: als je hier voor kiest dan stap je uit de lifecycle fondsen en ga je zelf je beleggingsstrategie bepalen. Hiervoor moet je wel eerst een beleggings “rijbewijs” halen. Aangezien je hiermee meer risico kan nemen.

Partner: de man of vrouw waarmee je bent getrouwd, geregistreerd partner bent of met wie je samenwoont (gezamenlijke huishouding)

Pensioen 1-2-3: is een initiatief van de pensioenfederatie en het verbond van verzekeraars. Alle pensioenuitvoerders moeten op dezelfde wijze deelnemers voorzien van informatie over hun pensioenregeling. Dit doen zij op drie manieren (lagen). Informatie op hoofdlijnen (laag 1), toelichting op de hoofdlijnen (laag 2) of details (laag 3). Vanaf 1 juli 2016 is de toepassing verplicht voor deelnemers. Laag 1 vervangt tevens de startbrief.

Pensioendatum: de datum waarop je met pensioen kan of mag.

Pensioengevend salaris: het salaris waarmee de pensioenberekening wordt gedaan. Dit is afhankelijk van de regeling maar vaak is het je maandloon maal 12 (of vierwekelijks loon maal 13) plus vakantietoeslag. Hoe het precies zit staat in je pensioenreglement of startbrief.

Pensioengrondslag: het is een misverstand dat je over je gehele salaris pensioen opbouwt. Het is namelijk je salaris minus de franchise. Wat je van deze rekensom overhoudt is de pensioengrondslag. Hierover bouw je pensioen op. Afhankelijk van de regeling wordt dit gebruikt voor bepaling van de premie of aanspraak.

Pensioenkapitaal: het geldbedrag wat je tijdens je diensttijd opbouwt voor aanschaf van een pensioenuitkering op pensioendatum

Pensioenovereenkomst: je gaat geen overeenkomst aan met een verzekeraar maar altijd met je werkgever. Dit is een onderdeel van je arbeidsovereenkomst. De werkgever brengt het echter op zijn beurt onder bij een verzekeraar of pensioenfonds.

Pensioenreglement: dit zijn de voorwaarden van de regeling. Hierin kun je alle afspraken terugvinden.

Pensioenuitvoerder: het bedrijf dat de pensioenregeling van je werkgever uitvoert. Vaak een verzekeraar of pensioenfonds.

Pensioenvoorlichters: dit zijn mensen die op een begrijpelijke manier uitleg geven over je pensioen. Over het verleden, heden en toekomst . Op een manier waardoor eindelijk duidelijk wordt hoe je pensioen er uitziet.

Percentage dienstverband: dit wordt ook wel parttimepercentage of deeltijdpercentage genoemd. Dit is van belang bij de opbouw van je pensioen.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: dit noemen ze ook vaak PVA. Door het meeverzekeren hiervan zorg je ervoor dat je bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid toch je pensioen (gedeeltelijk) blijft opbouwen. Zonder dat er premie (gedeeltelijk) betaald hoeft te worden.

Salaris/diensttijdregeling: vaak is dit een pensioenregeling op basis van middelloon. Dat wil zeggen dat je elk jaar een stukje van je pensioenaanspraak opbouwt. Dus niet de inleg is bepaald maar wat je later aan pensioen gaat krijgen. Omdat je salaris niet elk jaar hetzelfde hoeft te zijn bouw je salaris op over het gemiddelde van je salaris. Vandaar middelloon

Startbrief: deze was bedoeld om op een eenvoudige manier uitleg te geven over je pensioenregeling, maar is echter inmiddels zo uitgebreid dat ze vaak nog dikker zijn dan het reglement van de pensioenregeling.

Totale diensttijd: de totale diensttijd is jouw datum in dienst vanaf 21 jaar tot aan de ingangsdatum van jouw pensioen.

Uitkeringsovereenkomst: salaris/diensttijdregeling. Je weet precies wat je later aan pensioen gaat ontvangen. Niet meer en niet minder. Dat geeft zekerheid maar geen kans op een beter pensioen. De premie staat niet vast. Bij een lage rente betekent dit een hoge premie. Betaald jouw werkgever alles dan is de directe invloed voor jou minder groot. Betaal je een eigen bijdrage dan merk je dat ook in je portemonnee.

UPO/Uniform Pensioen Overzicht: elke deelnemer aan een pensioenregeling ontvangt eenmaal per jaar een overzicht met de stand van zaken van zijn of haar pensioen.

Waardeoverdracht: bij het wisselen van werkgever en dus pensioenregeling heb je een wettelijk recht om je “oude’ pensioenpot over te hevelen naar de regeling van de nieuwe werkgever. Je krijgt van te voren een voorstel om te kijken of dit wel interessant voor je is.

Wezenpensioen: kom je te overlijden dan ontvangen je kinderen tot een bepaalde leeftijd (vaak 18, soms 21 of 27 jaar) de vooraf afgesproken uitkeringen.

WIA: dit is de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Voor het pensioen is dit vooral belangrijk voor de bepaling van het percentage arbeidsongeschiktheid en de daarbij behorende premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

www.mijnpensioenoverzicht.nl: deze website is in het leven geroepen door de overheid om zodoende te garanderen dat iedereen die pensioen opbouwt of heeft opgebouwd kan terugvinden wat zijn of haar pensioen is.

    
Over Pensioenvoorlichters

Pensioenfoto voor jou
Wist je dat je gemiddeld één dag per week werkt voor je pensioen? Elk jaar stop je een paar duizend euro in een pot voor later, maar weet jij wat er met je geld gebeurt en wat het op gaat leveren?

Wij vinden het belangrijk dat jij weet hoe jouw pensioen geregeld is. In een persoonlijk gesprek maken we samen een foto van jouw pensioen; we kijken naar het verleden, het heden en natuurlijk ook naar de toekomst. Na dit gesprek weet je precies waar je aan toe bent en kun je zelf keuzes maken voor je toekomst.

100% tevredenheidgarantie
Wij denken dat onze heldere manier van uitleggen veel beter is dan de jaarlijkse – onbegrijpelijke – UPO die je van je pensioenuitvoerder krijgt. Want zeg nou zelf: die stop je toch zo snel mogelijk in de map? Daarom geven wij 100% tevredenheidsgarantie. Als jij het niet begrijpt, hebben wij ons werk niet goed gedaan. Zo eenvoudig is het!

Pluspunten van Pensioenvoorlichters.nl

  • Pensioen uitleg die iedereen begrijpt
  • Binnen een uurtje duidelijkheid voor jouw en je gezin
  • Wij verkopen niets, wij houden van voorlichten
  • 100% tevredenheidsgarantie
  • Bij jou op het bedrijf

Wie zijn wij?

Pensioenvoorlichters.nl is opgezet door een enthousiast team met jarenlange ervaring bij pensioenverzekeraars, pensioenfondsen en vooral als adviseur voor werkgevers en ondernemingsraden. Deze ervaring zetten zij nu om in pensioenvoorlichting wat iedereen kan begrijpen. Hiermee willen zij jouw pensioenbewustzijn vergroten. Een brug slaan tussen de pensioenuitvoerder en jou als deelnemer. Want je er nu in verdiepen, voorkomt verrassingen voor later. De kans is namelijk groot dat je tot de 90% behoort die zijn pensioendatum wel gaat halen. Zorg daarom dat je weet waar je staat.

Kom in contact

Wij zijn Pensioenvoorlichters.nl en helpen jouw graag om pensioen begrijpelijk te maken!